Wander Lord

Interesting on art, nature, people, history

Bryullov, Karl Pavlovich. Portrait of Princess Elizabeth Pavlovna Saltykova. 1841

Bryullov, Karl Pavlovich. Portrait of Princess Elizabeth Pavlovna Saltykova. 1841

Bryullov, Karl Pavlovich. Portrait of Princess Elizabeth Pavlovna Saltykova. 1841