Wander Lord

Interesting on art, nature, people, history

V. Vasnetsov – Oak grove in Abramtsevo, 1883

V. Vasnetsov - Oak grove in Abramtsevo, 1883

V. Vasnetsov – Oak grove in Abramtsevo, 1883